ชื่อ คุณ นราธิป ซื้อสุวรรณ
ตำแหน่ง วิศวกรระบบอาวุโส
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้เยอะมาก อธิบายชัดเจน ตอบคำถามครบถ้วน แก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้ทุกข้อ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ใส่ใจผู้เรียนเต็มที่ กรณีแอร์เสีย ก็จัดการซ่อมแซมและเปลี่ยนทันที   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ผมจบ วศบ. อิเล็คและได้ทำงานด้าน Server เลย และไม่เคยใช้งาน Linux มาก่อน
ผมได้ใช้งานและรู้จัก Linux ก็ตอนมาอบรม ดังนั้นผมถือว่าประสบความสำเร็จแล้วที่ผมได้ใช้งานและรู้คำสั่งต่างๆ
เพียงแต่ผมต้องฝึกฝนมากกว่านี้
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อธิบายดีและเคลียร์ทุกคำถาม แต่เวลาอบรมอาจจะจำกัด เลยดูเร็วไปอย่างในบ้างครั้ง
ดังนั้นต้องลองฝึกเองเพื่อความเข้าใจ
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ถือว่าไกลมาก แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถบ้าง