ชื่อคุณพรชัย พงศ์ธนากร
Freight Links Express
( Thailand ) Co,.Ltd.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
บนส่ง
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้สึกดีครับ
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เป็นกันเองดี
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ขณะเรียนให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี ภายหลังจบหลักสูตรต้องให้เจอปัญหาก่อน
แล้วจะโทรมาถาม
  6.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
ได้ แต่บางอย่างต้องศึกษาเพิ่มเติม
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวก แต่ค่อนข้างไกล