ชื่อ คุณนิติ วงศ์พิพันธ์
ตำแหน่ง วิศวกร /Network
การประปาส่วนภูมิภาค
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ในการถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการดูแลอย่างทั่วถึง ติดปัญหาตรงไหน อาจรย์ก็ช่วยแก้ปัญหา   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เนื่องจากบางระบบก็ต้องใช้ในการทำงาน   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การสนับสนุนเมื่อเจอปัญหาได้ตลอด   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกเนื่องจากนำรถส่วนตัวมาใช้งาน