ชื่อ คุณรฉัตร ระเบียบ
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สามารถอธิบายและช่วยนักเรียนแก้ไขปัญหาได้ และมีนักเรียนเข้าใจเมื่อผู้สอนอธิบายปัญหาเหล่านั้น   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี อาจารย์ผู้สอนเอาใจใส่นักเรียนได้ทั่วห้อง เนื่องจากผู้เรียน 1 Class
มีจำนวนไม่มาก จึงทำใหง่ายต่อการหาความรู้เพิ่มเติม
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติได้ เพราะเนื้อหาที่เรียนค่อนข้างตรงกับสิ่งที่ต้องนำไปใช้งานจริง   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากอยู่ไกลจากสถานที่ทำงานจริง