ชื่อ คุณ ณัทธร ปาลิวนิช
ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบ
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Linux เป็นอย่างดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ผู้สอนสร้างบรรยากาศเป็นกันเองดี ดูแลเอาใจใส่ ใครตามไม่ทันก็พยายามทำให้เข้าใจได้   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ประยุกต์กับงานได้ แต่ช่วงแรกอาจจะต้องปรับตัว
และฝึกฝนบ่อยๆ ให้ชำนาญ
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อผู้เรียนถามหรือตามไม่ทัน หรือทำไม่ถูกต้อง ผู้สอนจะช่วยแก้ปัญหาจนสามารถใช้งานได้ในที่สุด   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เนื่องจากผู้อบรมอยู่แถวนั้น จึงเดินทางได้สะดวกแต่อาจจะไม่สะดวกเรื่องที่จอดรถ