ชื่อ คุณวชิร กลั่นจตุรัส
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์/Network
การประปาส่วนภูมิภาค
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ ความสามารถในการอธิบายได้อย่างละเอียด รู้ลึกรู้จีริง ทางด้าน Linux เป็นอย่างยิ่ง   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ห้องเรียนกับจำนวนผู้เรียนมีความเหมาะสมไม่มากเกินไป และยังมีการโต้ตอบกับผู้เรียน
ถ่ายทอดความรู้และยกตัวอย่างได้อย่าางชัดเจนมาก
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติได้ ในการพัฒนาระบบต่างๆ DNS, Proxy ฯลฯ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก ช่วยแก้ไขปัญหาในการเรียนได้ทุกเรื่อง   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
นั่งรถตู้มาจากจตุจักร รถติดมาก ใช้เวลานานพอสมควร