ชื่อ คุณภัทรชัย ฆ้องวงษ์
ตำแหน่ง System Support
CCN-Tech Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ที่จะถ่ายทอดให้เสมอไม่หวงวิชา   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลทั่วถึงกับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน บรรยากาศเป็นกันเอง   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในงานจริง   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ตลอดและให้การสนับสนุนแก่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางอบรมสะดวกไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไป