ชื่อ คุณภาสกร เลาหเรืองรองกุล
ตำแหน่ง NOC Engineer
Asiasoft Corperation PCL
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีทักษะและความรู้อย่างมาก สามารถอธิบายทุกข้อสงสัยได้อย่างละเอียด   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์สอนสนุก เป็นกันเอง ซึ่งจะให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานไม่เครียดมาก   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ เช่นในการ check list เครื่อง server เป็นต้น   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถเข้าถึงทุกคนในห้องเรียน เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ครับ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สามารถมาได้ทั้งรถส่วนตัว และรถประจำทาง ค้นหาแผนที่ได้ใน map