ชื่อ คุณบญทัย ธรรมใจกุล
ตำแหน่ง IT Staff/Support User
บจก.ไทยนิปปอน เซอิกิ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผุ้สอนมีความรู้มากและเชี่ยวชาญในด้าน Linux   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองมาก อาจารย์ผู้สอนเอาใจใส่
และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอนเทคนิคต่างๆ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ผมคิดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
เพราะความรู้ที่ได้ไปความเข้าใจระบบ Linux
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์สนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาในระหว่างเรียน ได้อย่างเชี่ยวชาญและทำให้การเรียนราบรื่น   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกสบายมากครับ