ชื่อ คุณอณิวัฏ ผันใจผ่อง
ตำแหน่ง System Admin
บจก.เคียวเซร่า มิต้า (ประเทศไทย)
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ดีมากครับ และมีวิธีการสอนที่ชัดเจน ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติม
หรือแม้กระทั่งที่เคยเรียนรู้มาแล้ว บางส่วน ในการสอนก็ได้ทบทวนไปด้วย
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ใส่ใจมากครับ ผุ้อบรมคนใดเรียนไม่ทันก็คอยชี้แนะจนเรียนทันกัน
และมีความเป็นกันเองมาก
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ เพราะที่บริษัทใช้ Server Prooxy เพื่อทำการเก็บ Log file
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์มีการตรวจสอบหน้าจอของผู้เรียนทุกคน ว่าคนไหนติดปัญหาอะไรและไปพร้อมๆ กัน
และส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนถือว่ามีความพร้อม
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถติดปานกลาง พอคล่องตัวบางวัน   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาจารย์มีความรู้ดีมากครับ มีการปรับปรุงหลักสูตรตลอดเวลา