ชื่อ คุณนวิน พัตภักดิ์
ตำแหน่ง System Engineer
Tcc Technology Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก รู้จริง รู้ลึก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ค่อนข้างเป็นกันเอง ลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนและวิทยากรไปได้มาก
ผู้ถ่ายทอด ค่อนข้างรู้ลึก
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องทบทวนเพิ่มถึงจะทำงานได้ตามวัตถุประสงค์
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการดูแลเอาใจใส่ และช่วยตอบสนองการร้องขอตลอดเวลาที่อบรม   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี