ชื่อ คุณบริพัฒน์ วารสิทธิ์
ตำแหน่ง IT Support
Ndit Solution Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความสามารถในการสอน Linux ที่เข้าใจได้ง่ายและไม่เครียด   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์สอนเข้าใจง่าย บรรยากาศในการเรียนไม่เครียดเลย มาเรียนแล้วรู้สึกคุ้มค่ามาก
ที่ได้มาเรียน อาจารย์ถ่ายทอดข้อมูลได้ละเอียดและเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานปัจจุบันได้ เนื่องจากบริษัททำงานเกี่ยวกับ Hosting และใช้ OS Linux
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดีมาก เมื่อเกิดปัยหาอาจารย์จะให้คำแนะนำและวิธีการแก้ไขได้ตรงจุด   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก เพราะสถานที่เรียนอยู่ใกล้ที่พักอาศัย