ชื่อ คุณนที มณีเขียว
ตำแหน่ง วิศวกรทางอากาศ
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้มากครับ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์เอาใจใส่ดีมาก และถ่ายทอดความรู้ มีวิธีอธิบายที่เข้าใจง่ายและแอร์เย็นมาก   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำได้ แต่ต้องฝึกฝน ทบทวนบ่อยๆ
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขตลอดที่ถาม ดีมากครับ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากครับ