ชื่อ คุณศรายุทธ พินพม่า
ตำแหน่ง Support
บมจ.ศิริวัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ และเชี่ยวชาญ ในหลักสูตรที่สอนอย่างมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง และให้ความสำคัญกับผู้เรียนทุกคน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อาจจะไม่ปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด เนื่องจากการปฏิบัติงานปัจจุบันไม่ได้ ใช้งานบ่อย   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางมาสะดวกและง่าย ไม่ลำบากในการเดินทาง