ชื่อ คุณวชิรวิทย์ แก้วจันทร์
ตำแหน่ง วิศวกรจราจรทางอากาศ
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ดี และลึกมาก สามารถสอนได้โดยไม่ต้องเปิดตำรา มีข้อสงสัยอะไรสามารถตอบได้ทั้งหมด   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเองกับนักเรียน
และเวลาเรียนอาจารย์จะย้ำทุกครั้งให้รู้จักสังเกต สิ่งที่เราพิมพ์เข้าไป หรือผลลัพธ์ที่แสดงออกมาทุกครั้ง
เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้งานได้ต่อไป
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
แน่นอน เพราะเข้าใจโครงสร้างของ Linux เพิ่มมากขึ้น ทำให้คิดว่าสามารถนำไปประยุกต์แก้ไขปัญหากับงานได้อย่างแน่นอน   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์เข้าใจทุกปัญหาที่นักเรียนถาม สามารถอธิบายให้เข้าใจและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก เพราะใกล้บ้าน ใช้เวลาเดินทางไม่นานครับ