ชื่อ คุณธนาภา อยู่อินทร์
ตำแหน่ง วิศวกร
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้กว้างขวาง และน่าเชื่อถือมาก สามารถตอบคำถามและมีข้อสงสัยได้เป็นอย่างดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เนื่องจากเป็นคอร์สที่มีจำนวนผู้เรียนไม่มาก ทำให้การเรียนการสอนมีความใกล้ชิด
สามารถสอบถามได้ทันทีเมื่อมีข้อสงสัย และบรรยากาศเป็นกันเอง
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะทำให้เข้าใจ Linux เบื้องต้น รวมทั้งคำสั่งใช้งานต่างๆ ก็ยังสามารถเอาไปใช้ในการทำงานต่อได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเรียนได้   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกเพราะใกล้ถนนใหญ่