ชื่อ คุณปิติกร อิงมณีกาญจน์
ตำแหน่ง วต. บว.
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ครบครันมากครับ สำหรับคอร์ส Linux และ Network มีความรู้ครบเครื่องครับ สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมดครับ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการอธิบายยกตัวอย่างประกอบอย่างดีครับ และสามารถอธิบายเนื้อหาได้ครบถ้วนสมบูรณ์   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ เพราะได้ระบบ Linux เป็นพื้นฐานคำสั่งครับ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ ช่วยแก้ไขปัญหาจนกว่าจะแก้ไข   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลจากที่อยู่ครับ