ชื่อ คุณจิระ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดีมาก   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การช่วยเหลือ และแก้ไขข้อซักถามได้เป็นอย่างดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางมาสะดวกสบาย