ชื่อ คุณคมกล้า สวนปาน
ตำแหน่ง Admin
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี และสอดแทรกเทคนิคพิเศษ
ข้อควรระวังหรือยกตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้น แล้วนำมาอธิบายให้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้น
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนมีความเป็นกันเองกับผู้เรียน อาหารเบรคอร่อยมาก (พี่คนสวยทำเอง)
อาจารย์มีความเป็นธรรมชาติในการถ่ายทอดความรู้ดีเยี่ยม (เป็นที่ประทับใจ)
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้จับงานด้านนี้มากนัก ทำให้เกิดความรู้ใหม่ ถามว่านำไปปฏิบัติงานได้มั้ย
คำตอบคือ พอได้ คือสามารถนำไปต่อยอดความรู้ที่จะนำไปใข้ในการทำงานทั้งทำเอง หรือประสานงาน
กับบริษัทที่เข้ามาติดต่อ (ทำให้คุยกับบริษัทได้รู้ความมากขึ้น)
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร จากประสบการณ์ที่อาจารย์มีทำให้สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางมาสะดวกครับ เพระมากับที่ทำงาน แต่ที่จอดรถขรุขรักไปหน่อย