ชื่อ คุณคณิต เศรษฐีพอค้า
ตำแหน่ง System Admin
PTT ICT Solution Co.,Ltd
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เยอะมาก เก่งมาก สามารถตอบคำถามได้โดยไม่ติดขัด   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี อาจารย์ดูแลได้ทั่วถึงและตามผล Lab   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ เนื้อหาครบถ้วนตามที่ตั้งใจมาเรียน   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก อาจารย์ช่วยเหลือเมื่อติดปัญหา   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอสมควร (เพราะผมอยู่ต่างจังหวัด)