ชื่อ คุณภาวินี ขจรไตรเดช
ตำแหน่ง System Analyst
PTT ICT Solution Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สอนลง detail ละเอียดมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลเอาใจใส่ดี แต่เนื่องจากเนื้อหาเยอะมาก จะมีบางช่วงที่เร็วและเนื้อหาเยอะ
ช่วงเช้าคิดว่าเวลาต่อเนื่องยาวไป ถ้าเริ่มเรียนเร็วแล้วมีบางช่วงเบรคช่วงสายจะดีกว่า
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ไม่ได้ทั้งหมดที่เรียน มีหลายส่วนที่ต้องการจะใช้งานได้เร็วจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีก   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกเพราะมีรถส่วนตัวมา