ชื่อ คุณสุพล กันสิทธิ์
ตำแหน่ง วิศวกร
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และความสามารถมาก สามารถนำทฤษฎีมาประยุกต์
และสร้างเป็นสถานการณ์ในการสอนได้อย่างดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์คอยเอาใจใส่ตลอดเมื่อเวลามีปัญหาหรือข้อซักถามต่างๆ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ เพราะตรงกับสายที่ได้ทำอยู่   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีรถตู้ผ่านหลายสาย