ชื่อ คุณสุโรจน์ เปี่ยมจิตต์
ตำแหน่ง System Engineer
NTT CommunicationThailand Co,.Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และความสามารถดี สามารถตอบข้อสงสัยของผู้เรียนได้   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี การเรียนการสอนดี อาจารย์ใส่ใจผู้เรียนดี   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ หลังจากจบหลักสูตรจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อ support ลูกค้าได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี อาจารย์ใส่ใจผู้เรียนดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก