ชื่อ คุณอัจฉรียา ก่อกุศล
ตำแหน่ง นักวิจัย
AFRIMS
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ในเรื่องที่สอนและมีความสามารถในการถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
แต่เมื่อถึงเรื่องที่เรียนหลักๆ ลงไปการ setting ตางๆ ที่มากขึ้น ตามไม่ทัน เนื่องจากพื้นฐานไม่มี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง การถ่ายทอดความรู้ของ อ. ทำให้เข้าใจได้มากขึ้น   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ยังไม่สามารถปฏบัติงานได้ดี เนื่องจากยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้
Linux ที่มากพอ ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหาได้ดี แต่แก้เร็วไปหน่อย ดูตามไม่ทัน   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกลจากบ้าน การเดินทางด้วยรถส่วนตัวเท่านั้น ถ้ามีระบบขนส่งมวลชนจะดีมากเลยคะ   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เนื่องจากผู้เรียนไม่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เลย บางเรื่องทำให้ตามไม่ทัน