ชื่อ พ.จ.อ. คมสันต์ มากเกิด
ตำแหน่ง Admin
กรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทร.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะหลักสูตรนี้ได้ให้และรวบรวมองค์ความรู้ในตัวผู้เรียน
สามารถนำความรู้จากหลักสูตรนี้ไปใช้งานได้จริง และต่อยอดต่อไปได้เป็นอย่างดี
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก ให้การสนับสนุนทุกปัญหา   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
แล้วแต่วันครับ