ชื่อ คุณวัฒนา ฝาลึกโรจน์
ตำแหน่ง System Engineer
NTT Communication Thailand Co.,Ltd..
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ ความชำนาญทางนี้มาก ทำให้เรียนแล้วรู้สึกอยากมีความชำนาญเพิ่มขึ้น
ทำให้เรียนแล้วสนุกขึ้น
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์เอาใจใส่ผู้เรียนมาก คอยดูแลและแนะนำเกี่ยวกับการเรียน
และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าทำให้ปฏิบัติงานได้จริง เพราะอาจารย์สอนแนวทางที่เราจะสามารถเอาไปต่อยอดได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร คอยช่วยเหลือ ตอบคำถามให้คำแนะนำ ชี้แจง ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างละเอียด   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากไกลบ้าน