ชื่อ คุณสุรเชษฐ์ ฉ่ำผึ้ง
ตำแหน่ง System Engineer
Truetouch Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีประสบการณ์ แนะนำและแก้ไขปัญหานอกเหนือจากที่สอนได้เป็นอย่างดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการดูแลเอาใจใส่ คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำระหว่างเรียน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกไม่ไกลจากถนนใหญ่