ชื่อ คุณอนุวัตร์ นาวานิ
MFEC
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เต็ม 10 ให้ล้านคับ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
รู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง และยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้อย่างยอดเยี่ยม   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำได้ แต่จะต้องมีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์มีความใจเย็นและสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ดีมาก   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก