ชื่อ คุณกำพล หล่อวิริยะนันท์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT
โรงพยาบาล ศิครินทร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Network Security


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ สามารถคำถามลูกศิษย์ได้   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศมีเพื่อนมาก คอยช่วยเหลือ อาจารย์มีเปิดโอกาสให้ถามทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะมีการนำไปใช้ เพราะสิ่งที่เรียนไป อาจารย์มีการบอกการนำไปประยุกต์ใช้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์มีการหยุดช่วยเหลือเมื่อทำไม่ทัน   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางไกลไปหน่อย