ชื่อ คุณจารุเกียรติ จินดากาญตน์
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม
ตำแหน่ง -
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในระดับดีมาก สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเป็นลำดับ และละเอียด   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการตอบคำถามจากปัญหาที่ผู้เรียนประสบพบเจอมาได้อย่างทั่วถึง   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง มีบางส่วนที่ต้องหาเพิ่มนอกเหนือจากากรสอน
แต่สามารถใช้พื้นฐานจากที่เรียนเพื่อต่อยอดในการทำงานได้
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ตอบคำถามที่ถามไป แก้ปัญหาที่เจอในระหว่างเรียนและแนะนำสิ่งที่อาจารย์เคยเจอมาเสริมในคอร์สด้วย   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เพราะอยู่ในบริเวณ