ชื่อ คุณสุรัตน์ กุลวิศว
บจก.ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และความรู้ให้คำแนะนำการแก้ไขได้เป็นอย่างดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดีและเพื่อนร่วมขั้นก็ดีด้วย สนุกในการอบรมดี   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะทุกวันนี้ตามบริษัทต่างๆ มีความต้องการทางด้าน Linux เราสามารถไปต่อยอดได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้คำแนะนำและแก้ไขสาเหตุปัญหาดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถ้าผมเองมีที่พักไกล เลยเดินทางค่อนข้างลำบาก