ชื่อ คุณสุรพงษ์ ปิ่นไชย
บจก.โตเกียวคอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่ง QM Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ + ประสบการณ์ สุดยอดครับ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน + ความเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างแน่นอน เนื่องจากอาจารย์ปูพื้นฐานให้แน่น
และครอบคลุมในการใช้งานด้านต่างๆ
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เป็นไปได้ด้วยดี อาจารย์มีความแม่นยำมากในการตอบการแก้ไขปัญหาหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้เรียน   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกสบาย เพราะทางสถาบันแนะนำสถานที่พักใกล้ หลายแห่ง สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด