ชื่อ คุณจรูญเกียรติ เรืองศรี
ตำแหน่งIT Support
บจก. เอ็นดิท โซลูชั่น
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ที่ละเอียด สามารถสอบถามข้อมูได้ในทุกหัวข้อ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เน้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้เรียนทำความเข้าใจได้ง่าย และยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ความรู้ที่ได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ พอถึงการเรียนจะเป็นการเรียนเพื่อรู้
ในองค์กรมีลักษณะการใช้งานบางส่วนที่เหมือนกับการเรียน
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ. ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหา เป็นรายบุคคล ทำให้ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก อยู่ไม่ไกลจากการเดินทางแบบสาธารณะ