ชื่อ คุณศราวุธ อธิบดี
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สอนแบบไม่มีการเปิดหนังสือเลยครับ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อบอุ่นครับ การเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบีติได้ครับ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เป็นไปได้ดี ไม่มีปัญหาที่แก้ได้ครับ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถ้ามาจาก ตจว. พักใกล้ที่อบรมสะดวกมากครับ สามารถเดินทางได้สะดวก