ชื่อ คุณธีรวัฒน์ ไม้จันทร์
ตำแหน่ง System Engineer
Yipintsoi Co..Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนเก่ง มีความรู้ ความเข้าใจใน Linux มาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานได้ เนื่องจากมีความเข้าใจในโครงสร้าง Linux มากขึ้น
น่าช่วยให้การทำงานเกี่ยวกับ Linux ราบรื่นมากขึ้น
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การสนับสนุนได้ดี และเกิดปัญหา แก้ไข และอธิบายได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ใกล้ไม่ไกลมากเท่าไหร่ มีรถติดมากตอนฝนตก