ชื่อ คุณชานนท์ ดีคล้าย
ตำแหน่ง IT Support
บจก.สหฟาร์ม
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นความรู้ที่เข้าใจง่าย กระชับ และรู้ลึก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นการเรียนที่สนุก ทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน รู้สึกตื่นเต้นไปกับการสอน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะมีเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ปฏบัติพอเพียงต่อความต้องการ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ได้รับการช่วยเหลือที่ดี พร้อมกับอธิบายให้เข้าใจได้ทันที   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เดินไม่ไกลจากทางเข้ามาก