ชื่อ คุณพงศ์ธร วิทย์สหมุนี
ตำแหน่ง Computer Engineer
บจก.โปรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก รู้วิธีการแก้ไขปัญหา ปัญหาเกิดจากอะไร
เราทำอะไรผิดไปบ้าง และแนะนำได้ถูกต้อง อาจารย์ที่มีระดับที่ดี แบบนี้หาได้ยากมาก
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศน่าเรียนมาก สนุกสนานเป็นกันเอง ดูแลทั่วถึงกันหมด เพราะมีจำกัดจำนวนให้ดูแลได้
และสามารถแนะนำการใช้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ชี้แนะให้เข้าใจได้
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำได้ เพราะปูพื้นฐานเริ่มแรกของการใช้งานได้ดีและเข้าใจ
แต่ตัวเราเองก็ต้องศึกษาและฝึกทำสม่ำเสมอ
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก การแก้ไขปัญหาในขณะเรียน สามารถถามไดว่าเราติดขัดปัญหาอะไร อาจารย์จะเข้ามาดู
และรอบการแก้ไขและชี้แนะ เมื่อแก้ไขเสร็จถึงจะเริ่มต่อได้ ทำให้ตามเพื่อนๆ ทัน โดยไม่มีข้อสงสัยค้างไว้
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีติดขัดบ้าง แต่มีรถมา มีที่จอดรถได้ไม่ต้องกังวล   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
แนะนำให้มาเรียนที่นี่