ชื่อ คุณกฤษดา ฆารสมบูรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีองค์ความรู้ดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การดูแลการสอนดี เอาใจพูดดีน่าเรียนมากๆ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหาในขณะเรียนดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ในการเดินทางสะดวก มีรถวิ่งตลอด