ชื่อ คุณสิทธิพงศ์ อมรศิริอาภรณ์
ตำแหน่ง Service Engineer
Yipintsoi Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
จากประสบการณ์ที่เคยอบรมกับสถาบันอื่นๆ ถือว่าประทับใจกับอาจารย์มาก
เข้าใจปัญหาของผู้เรียน สามารถถ่ายทอดประสบการร์ ความรู้ได้ครบถ้วน แทบทุกหัวข้อ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองและสามาถตอบคำถามที่สงสัยได้ชัดเจนพอสมควร
อธิบายสิ่งต่างๆ ตามแต่ละหัวข้อและเปรียบเทียบ ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่ายขึ้น ในหลายๆ เรื่อง
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ไปต่อยอดของการทำงานได้มากพอสมควร เพราะทำให้รู้หลักการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น รู้กระบวนการทำงานของ Linux Redhat จากก่อนหน้าที่จะอบรม
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ไม่ค่อยสะดวก เพราะบ้านอยู่ท่าพระบางแคครับ ทำให้เดินทางไม่สะดวก   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ในการเดินทางสะดวก มีรถวิ่งตลอด