ชื่อ คุณฤทธิเกียรติ พัฒนโชติ
ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหาอธิบายได้ดีมาก (อธิบายได้ละเอียดครอบคบุมเนื้อหาชัดเจน)   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองดี (ถาม-ตอบตลอดเวลาได้)   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติงานได้ดีมากขึ้นครับ Tip กับรายละเอียดนำไปใช้อีกมาก มีการ update tip ใหม่ๆ
ต้องทบทวนและลองทำต่อไป
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขให้ทันตามหนังสือได้ดีครับ (ใครที่ไม่ทันก็รอไปพร้อมๆ กัน)   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ