ชื่อ คุณลบดี สังข์ทอง
ตำแหน่ง Technical Support
Netband Consulting Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ในการสอนดีมาก มีรูปแบบการสอนที่ชัดเจน   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี ไม่รีบร้อน เมื่อพบเจอปัญหาได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ในการแก้ไขปัญหา   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเข้าใจรูปแบบการทำงานของ Linux เพราะก่อนมารู้แค่ชื่อครับ
ต้องทบทวนและลองทำต่อไป
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ เนื่องจากสวนเลนกับเส้นทางคนไปทำงานปกติ