ชื่อ คุณจรงค์ ตันธนวัฒน์
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง วิศวกรรมจราจรทางอากาศอาวุโส (ภูมิภาค)
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ และเข้าใจปัญหาของผู้เรียน สามารถแก้ไขและอธิบาย ยกตัวอย่างให้มี
ความเข้าใจเป็นอย่างดี มีความชำนาญสูง
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกและน่าสนใจตลอดเวลา มีการแทรกประสบการณ์ และถ่ายทอดให้ตามความต้องการ
ของผู้เรียน สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเมื่อสงสัย หรือติดขัดปัญหาต่างๆ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
มีความเข้าใจ OS Linux และสภาพแวดล้อมมากขึ้น คิดว่าน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้
การปฏิบัติงานได้อย่างมากขึ้นกว่าเดิม
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเพิ่มเติมจนมีความเข้าใจดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างสะดวกเนื่องจากพักอยู่ใกล้