ชื่อคุณเอลีย์ ตันสุทธิวนิช
Vientiane Office Automation
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
Telecommunication / Office Automation
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักในระบบเครือข่ายขององค์กร
งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ต
ใช้งานทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
ใช้เพื่อการศึกษาและงานวิจัย
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถตอบข้อสงสัยของผู้อบรม ให้ความรู้ในเรื่องอื่นที่เสริมเข้ากับการเรียนด้วย
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เป็นกันเอง ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับผู้เข้าอบรม สามารถสอบถามปัญหา และขอคำแนะนำได้ตลอด
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
- ในระหว่างเวลาเรียน อาจารย์คอยให้คำแนะนำตลอดดีมาก
- ภายหลังจบหลักสูตร สามารถติดต่อกับอาจารย์ทาง E-Mail หรือโทรศัพท์ได้ + Webboard
  6.เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้ เพราะเนื้อหาที่สอนครอบคลุมอยู่แล้ว
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ไม่มีปัญหา สถานที่เรียนเงียบเพราะอยู่ในซอย ไม่วุ่นวาย