ชื่อ คุณไชยณรงค์ ตรีการวงษ์
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง วิศวกรรมจราจรทางอากาศ
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความเข้าใจใน Linux และสามารถอธิบายได้เข้าใจง่าย โดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานทางด้าน
Linux น้อย ทำให้เข้าใจ Linux ได้มากขึ้น
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะอบรมได้ตรงตามที่นำไปให้ปฏิบัติงานได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ใส่ใจในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแก่ผู้อบรม   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีที่พักอาศัยไม่ห่างจากสถานที่อบรม เจอปัญหาจราจรติดขัดเป็นบางครั้ง