ชื่อ คุณณัฐพงศ์ เชื้อชาญผล
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง วิศวกรรมจราจรทางอากาศ (ภูมิภาค)
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรที่อบรมอย่างละเอียด   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศจริงจังกับการอบรม ถ่ายทอดความรู้ อธิบายเนื้อหาได้อย่างละเอียด
ตอบคำถามได้ชัดเจน มีการผ่อนคลายบรรยากาศในบางเวลส
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากเนื้อหาที่อบรมสอดคล้องและตรงกับงานที่ทำ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ได้รับการช่วยเหลือในการอธิบายและแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ไม่เข้าใจเป็นอย่างดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สามารถเดินทางมาอบรมได้สะดวก เนื่องจากอยู่ใกล้ที่พัก