ชื่อ คุณสุภาพ บุญไพโรจน์
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง วิศวกรรมจราจรทางอากาศ (ภูมิภาค)
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอด (เทพตัวจริง)   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีเยี่ยม (ประทับใจ)   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏบัติได้ด้วยความมั่นใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้เรียนรู้ในเรื่อง Linux อย่างเป็นหลักสูตร
เนื่องจากใระบบงานที่ทำงานอยู่มีระบบ Linux ใช้งานอยู่หลายระบบ
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก เป็นที่พอใจของผู้เข้าอบรม   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไป-มา สะดวก (รถไม่ติด) ที่อบรมอยู่รอบเมือง มีที่พักใกล้ที่อบรม