ชื่อ คุณณัฐวุฒิ แช่มศักดิ์สิทธิ์
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง วิศวกร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีมาก สอนเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดี เอาใจใส่ดี   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ไปดูแลระบบที่ทำงาน มีความเข้าใจในระบบ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยเหลือเหมาะสมกับห้องเรียน   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก ไม่ไกลจากบ้านมาก ที่จอดรถไม่ค่อยสะดวก