ชื่อ คุณเกตุ หนูรัตน์
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง วิศวกร รบบเรดาร์
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ดีมากครับ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง เอาใจใส่ดีมาก   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ดีใจมากที่ได้มาอบรมหลักสูตรนี้ เพราะสามารถนำความรู้ไปเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ประมวลผลเรดาร์
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยเหลือดีครับ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางไกล แต่สะดวก แต่ติดขัดในด้านที่จอดรถ