ชื่อ คุณเกรียงศักดิ์ อุดมคณะ
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง วิศวกรรมจราจรทางอากาศ (ภูมิภาค) ระบบติดตามอากาศยาน
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรมสนุกกับการเรียนรู้   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะสามารถเอาไปใช้ในการทำงานได้จริง   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันใจ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไป-มาสะดวก