ชื่อ คุณบัณฑิต ยอดสุวรรณ
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบ
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบ Linux ในเชิงลึก และสามารถนำมาถ่ายทอดได้เข้าใจได้ง่าย ไม่สลับซับซ้อน   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ใส่ใจและดูแลได้เท่าเทียมกัน เนื่องจากแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากัน
แต่อาจารย์ก็ดูแลให้ทุกคนได้สามารถเรียนรู้ก้าวไปพร้อมกันได้
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถจะนำไปประยุกต์และไปใช้กับงานได้เป็นอย่างดีเพราะระบบปฏบัติการเป็นระบบ Linux   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การดูแลและสนับสนุนในช่วงที่ติดปัญหาและช้อขัดข้อง   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พักอยู่ใกล้สถาบันอบรม จึงมีความสะดวกในการเดินทาง